Thực hiện Công văn số : 557/CV-PGD&ĐT ngày 5/10/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Sơn về việc tổ chức học tập bài báo " Dân vận" của Bác Hồ và tăng cường công tác dân vận trong các cơ quan đơn ...